Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk

Beroepshouding in de zorg

Ethiek en beroepshouding in de zorgpraktijk


BEROEPSHOUDING EN DEUGDEN


De Beroepenstructuur Zorg en Welzijn 'Klaar voor de Toekomst' (2005) noemt 5 kernkwaliteiten die bij iedere beroepsbeoefenaar in meerdere of mindere mate verwacht mogen worden: betrokkenheid, empathie, assertiviteit, representativiteit en integriteit. Deze kwaliteiten zijn als deugden te beschouwen: de kwaliteiten die iemand heeft die hem tot een goed mens maken. In de context van de zorg kunnen ze als deugden gezien worden die de beroepshouding karakteriseren die past bij een goede professional in de zorg.

Deugdethiek is de ethiek die het antwoord op de vraag 'hoe te leven?' zoekt in deugdzaamheid: het ontwikkelen van díe karaktertrekken die je helpen om als mens te slagen, om een voorbeeldig mens te zijn. Het goede voorbeeld is dan ook belangrijk in de deugdethiek. Het maakt zichtbaar hoe je het leven idealiter leeft. Het goede voorbeeld inspireert en moedigt aan. Maatstaf voor een geslaagd leven is de ervaring van geluk, van 'gelukt' te zijn als mens. (zie van Tongeren 2008)